Τι πρέπει να γνωρίζετε

Μία εν πολλοίς ξεχασμένη διάταξη είναι και αυτή του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 : «Μισθωτοί συνδεόμενοι διά σχέσεως εργασίας αορίστου διαρκείας συμπληρώσαντες δεκαπενταετή υπηρεσίαν παρά τω αυτώ εργοδότη υπό την έννοιαν της παραγράφου 1 του άρθρ. 6 του ν. 2112, ή το υπό του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού προβλεπόμενον όριον ηλικίας, εν ελλείψει δε τοιούτου το (65ον) έτος της ηλικίας των αποχωρούντες της υπηρεσίας, τη συγκαταθέσει του εργοδότου, δικαιούνται του ημίσεος της υπό του Ν. 2112, ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως ή του β.δ. της 16/18 Ιουλίου 1920 οριζομένης αποζημιώσεως διά την περίπτωσιν απροειδοποιήτου καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας, υπολογιζομένης βάσει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρ. 5 του παρόντος νόμου».

Σύμφωνα με την διάταξη αυτή οι εργαζόμενοι μπορούν να πάρουν αποζημίωση από τον εργοδότη του (ίση με το μισό της αποζημίωσης απόλυσης) όταν αποχωρούν από την εργασία τους λόγω πλήρους συνταξιοδότησης ή αποχωρούν μετά από δεκαπέντε έτη εργασίας στον ίδιο εργοδότη με την συγκατάθεση του τελευταίου. Στην τελευταία περίπτωση η συγκατάθεση πρέπει να έχει δοθεί πριν την αποχώρηση του εργαζομένου και είτε να είναι ρητή είτε σιωπηρή, δηλαδή να προκύπτει από τις περιστάσεις υπό τις οποίες αποχώρησε ο εργαζόμενος. Έτσι, κρίθηκε δικαστικώς ότι υπήρξε σιωπηρή συναίνεση από τον εργοδότη στην αποχώρηση του εργαζομένου (παραίτηση): όταν έκανε αποχαιρετιστήρια εκδήλωση για τον εργαζόμενο, δεν απάντησε στις επιστολές του εργαζομένου ότι πρόκειται να αποχωρήσει από την εργασία του, φρόντισε πριν την αποχώρησή του να βρει αντικαταστάτη του, δεν τού παρείχε κίνητρα να παραμείνει στην εργασία του.

Οι εργοδότες στις περισσότερες των περιπτώσεων καίτοι δίνουν την συναίνεσή τους στην αποχώρηση εργαζομένων, αρνούνται να καταβάλουν την αποζημίωση που προβλέπει ο παραπάνω νόμος. Ο εργαζόμενος μπορεί, ωστόσο, να προσφύγει στην δικαιοσύνη και να αναζητήσει την ικανοποίηση της απαίτησής του με δικαστική απόφαση. Σημειωτέον ότι η σχετική αγωγή του εργαζομένου πρέπει να γίνει εντός έξι μηνών από την αποχώρησή του διότι αλλιώς χάνει οριστικά το δικαίωμά του για αποζημίωση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εργατικά ζητήματα μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο μας καθώς παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα του εργατικού δικαίου.